Гаранция

Гаранция на производителя

 • Гаранцията е валидна само при спазване на условията на транспортиране, съхранение, монтаж и експлоатация.
 • Гаранционният срок от распадане на панели и колони – е 10 години от дата на продажба на Бетонова ограда (тук и далее – комплект от части за ограда – БО).
 • Гарантиран срок на годност за съхранение е една година от датата на производство на БО .

Долуописаните събития се признават като гаранция единствено при правилна експлоатация на стоката, както и при спазване на инструкцията за монтаж:

 • Промяна на геометрични параметри.
 • Увреждане на структурата.
 • В случай на пукнатини са водят до опасност за експлуатация и распадане на БО.

Случаят не е признат като гаранция и води до прекратяване на гаранцията:

 • Когато повредата има  механичен характер или се е появила в резултат на механично действие.
 • Извършване на промени в конструкцията  на продукта (намаляване на ширината или височината).
 • В случай на нарушаване на технологичния процес на строителни работи, свързани с БО или с части от БО.
 • Увреждане на детайлите, поради неправилно съхранение, складиране, монтаж, експлоатация, както и по време на съхранение на БО при условия на преки валежи, слънчева светлина, попадане под въздействието на вода или агресивна среда.
 • Бетонът е естествен материал, има неравна текстура, цвят, наличие на  неравности и леки пукнотики, каверни,  и  тези негови характеристики не се приемат за дефект. Допуска се отклонение на цветовия тон на готовия продукт от показания образец в рамките на естестените тонове и нюанси на структурата.
 • Претенции за текстура, цвят, тон не се приемат след подписване на приемо – предавателен протокол!
 • Претенции за дефект на части  от БО не се приемат по време на самия монтаж.

БО, предназначени за използване в нормални природни условия.
БО трябва да се съхраняват в вертикално положение върху твърди палети на сухо и проветриво място. Преместването на панели от БО се извършва само в вертикално положение и НИКОГА в хоризонтално.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ:

– БО да се използва във нормални външни условия.

– Експлоатацията е възможно само във вертикално положение.

– Недопустимо е значително механично въздействие върху панели БО.